Onze voorwaarden

  • De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
  • Bij een niet nagekomen afspraak kunnen de behandelingskosten en de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Afzeggen van een behandeling dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Anders kunnen wij genoodzaakt zijn 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Behandelingen die de patiënt al dan niet ten laste kan laten komen van de zorgverzekering of een aanvullende verzekering, worden rechtstreeks aan de patiënt via een nota gedeclareerd (restitutie) tenzij de fysio-therapeut hiervoor andere afspraken heeft gemaakt met die zorgverzekeraar.
  • Wanneer fysiotherapie vergoed wordt door uw zorg verzekeraar ontvangt u in de meeste gevallen geen factuur . De declaraties worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en de zorgverzekeraar betaalt direct aan ons uit. In die gevallen waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u die zelf in te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt betaald, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbe-grip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,00, alles exclusief omzetbelasting.